FANDOM


PambungadEdit

Ito ay ang pagsasalarawan ng kalagayan ng reyalidad sa ating kasalukuyang panahon. Sa ibang gamit at mga katumbas na termino at bokabularyo, ang paglalarawang ito na pangunahing pangangatawanan ng katagang Status Quo ay tataguring katulad sa kung ano ang tinutukoy nating Main Stream Reality o ang estado ng Reyalidad kung saan ang lahat ano pa mang antas, baitang, kaurian, at pakahulugang halaw na tumutukoy sa reyalidad ay nababatay.

KahalagahanEdit

Tulad ng ano pa mang termino at kataga, mararating ng panahon ang pagsasangang pakahulugan ng REYALIDAD tulad kung paanong magiging isang tunay na kaganapan ang relatibismo ng panahon dulot ng argumentong kawalan ng absolutong depisnisyon. Kung isang tuwiran na nga ba itong kaganapan sa kasalukuyan o pawang mga kaganapang napipinto pa lamang ay ang isa sa mga katotohanang paninimbangang ng mga pahinang ito ng katotohanan. Saan man dalhin ng katuwiran o kalaharan ng mga kaganapan, narito at minabuti na ng pahinang itong ilatag ang kahalagahan ng iisang katuturan ng reyalidad.

Na matapos ang katakdaang panulat ng pahinang ito, ang mga kasunod na kaganapan ay maaring makapaghudyad ng mga paglalahad na taliwas sa pangkaraniwan. Kung kaya naman bago pa man sumulong sa kung saan ang mga magiging paglalahad, ititakda na sa absolutong pagkilala sa kasalukuyang daloy ng reyalidad kung saan lahat ano pa mang matutunghayan at tutugaygayang kalagayan ng mga kapanahunan ay dito -- sa STATUS QUO -- lahat magsisipagbatay.

LayuninEdit

Sumasaklaw kamalayan ang mga pahinang ito sa sukdulang pinakamakatotohanang paglalahad at paglalarawan ng kasalukuyang antas ng reyalidad sa layuning makapagtalaga ang isang tuldok kapanahunan at takdang kaganapan sa kamalayang pangkasaysayan ng isang pagtatangi at pag-uuri sa katuturan ng reyalidad. Sa pamamagitan ng absolutong pagtutukoy, layunin ng pahinang ito na ang paglalarawang ilalahad ay maging panandaaan ng isang puntong kamalayan na hindi mababago ng walang sapat na makatuwirang kadahilanan at hindi maiiba liban sa pamaaraang alinsunod sa mga pagtatanging pangkatuturan na gayong kinasasaklawang pangkahulugan sa mismo ditong kasulatan.

Absolutong Katuturang PangreyalidadEdit

Ang reyalidad at may angking katuturan, kalikasan, kaganapan at kabuluhan na nagwawangis kahulugan sa katotohanang taglay ng absoluto nitong pakahulugan. Sa paglalarawan sa pahinang ito, pasisinungalingan ang argumentong ang reyalidad ay may relatibismong katangian na kung gayon ay may sanga-sangang kahulugan.

KatuturanEdit

Ang reyalidad ay ang materyal, pisikal at aktwal na kaganapan at pangyayari ng mga katakdaan ng panahon kung saan ang kapanahunan ay tumutulay sa yugto ng partikular na pagkakahanay-hanay ng mga kaganapang naisasakatuparan sa tiyak na natutukoy na pook o lunan habang ang pagkapangyayari ng mga bagay-bagay ay tumutugmang kahantungan ng mga kaganapang nasisinop ng kamalayang pangkasaysayan.

KalikasanEdit

Mayroong dalawang elementong likas sa reyalidad: ang kapanahunan at ang pook at lunan ng kanyang kaganapan. Kasinghalaga sa dalawang elementong iyon ay ang isa pang batayang elemento na siyang nagbibigay katiyakan sa kasaklawan ng Status Quo. Ito ang kahalagahang elemento ng pagkakasinop ng isang kaganapang pangreyalidad sa kinapapaloobang kamalayang pangkasaysayan.

Ang katotohanan ng reyalidad ay ang akwalidad ng kanyang mga elemento sa metaryal at pisikal na pagkapangyayari ng isang kaganapan kung saan ang sukdulang kadukatan ay nababatay sa ala-alang itinatala ng isang kaganapan sa kamalayang pangkasaysayan.

KabuluhanEdit

Ang reyalidad ay isang sukatang tagapagdangkal ng antas ng katuturan ng isang bagay. Kung ang bawat bagay sa ating Kalawakan ay binubuo ng iba't-ibang elementong pangkatuturan, tanging sa kamalayang pangreyalidad lamang masusukat ang kahalagahang pangkaganapan ng isang bagay at kung ano-ano ang kasaklawan ng mga taglay nitong elementong pangkatuturan.

Kasalukuyang KaganapanEdit

Ang pahinang ito ay naisulat bunsod ng mga kasalukuyang kaganapan na may kinalaman sa mga bantang kinakaharap ng kasalukuyang antas ng reyalidad. Sa partikular na paghihimay, liban sa ilan pang mga kubling kaganapan na maaaring isapahina sa mga susunod na katuluyang sulatin, ang mga sumusunod ang sa kasalukuyan ay ang maituturing na mga pangunahing kaganapan nagbububsod ng malawakang pamiminto ng mga pagbabago sa katuturan ng reyalidad kung paano ito nasisinop sa kamalayang pangkasaysayan na ating panahaon at sibilisasyon.

Likas na bunga ng ebolusyonEdit

Sa mabilis na pagbabago ng panahon, kasabay na umaayon sa pagbabago ang mga katuturang pangkamalayan. Sa ngalan nga ng silibilasyon, ang mga makabagong pagbabago ng ating panahon ay nagiging katanggap-tanggap sa katuwiran at kadahilanang umiinog sa katuwiran ng pag-unlad.

Pagnanasang personalEdit

Liban sa kadahilanang pag-unlad, isa din sa bantang pangreyalidad ang mga personal na kadahilanan. Sa mundong patuloy ang pagtutunggali ng kaalaman at kakayahan, ang mga personal na pagnanasa at kagustuhan at malimit na kadahilanan ng ano mang isinasagawang kapasyahan.

Pampamangkatang pagkilosEdit

Sa ikasusulong ng pinagkakaisahang adhikain at layunin, kumikilos ang iba't-ibang antas ng pangkamalayang pamangkatan tungo sa isakakatuparan ng kanilang minimithi. Sa pagkilos na ito, kadalasang nangangahulugan ng takdang pagbabago ang pagsasakatuparan ng kani-kanilang mga kaisipang pagpa-plano.

Likas na daloy katakdaanEdit

Sa dami ng mga pwersang naghahain ng banta sa pagbabago ng reyalidad, hindi maiiwasan ang mga likas na kaganapan na magbubunsod ng mga pagbabagong kaiba, hindi man tuwirang taliwas, sa inaaasahan na nakararaming kamalyan. Ang likas na daloy ng mga kaganapan ay ang mag-iisang pwersa sa lahat ng namimintong kaibahan at ang mangingibabaw na katakdaan liban sa layunin at inaasahan ng iba pang pwersa ng nagsisipagkilos na mga kamalayan.

Tatlong Pinakanamimitong mga PagbabagoEdit

  1. Daloy ng panahon. Ang panahon kung paanon nating kinikilala sa reyalidad ng Staus Quo ay maaring hindi na magtagal sa dati niong kalagayan. Sa pamiminto ng mga teknolohiyang makabago, ang daloy ng panahon ang kinikilalang isa sa pangunahing ugat ng kapangyarihang makapananaklaw pangkalahatan.
  2. Bagong kapaligiran. Liban sa kinikilalang kalawakan ng ating reyalidad, sumusulong ang mga pagkilos tungo sa paglikha ng mga makabagong pook at lunan kung saan maaaring magpatuloy ang buhay o ang kamalayan batay sa katuturang naisin at tukuying saklaw ng gayong kapangyarihan.
  3. Ibang katuturan. Sa mga pagbabagong tinatahak, ang pagbabago sa larangan ng mga katuturan at pakahulugan ng mga bagay-bagay ang isa sa mga nilalandas ng mga pwersa ng kaalaman, kasanayan at kayamanan. Sa pamamagitan ng pagbabagong katuturan, magagawa ng pagbabagong palisan maging ang mga kalikasan ng mga bagay-bagay.
Alituntuning PangkalahatanPagkilala sa mga kasalukuyang kaganapanEdit

MABUHAY!

141.0.9.59 06:45, Abril 10, 2012 (UTC)